Pretorius Sp. z o.o. należy do organizacji pracodawców – Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Konfederacji LEWIATAN przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jako członek tych organizacji Pretorius współtworzy i jest promotorem wysokich standardów branżowych i etyki zawodowej na rynku zarządzania wierzytelnościami i usług windykacyjnych.

 

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców) powstał w 1999 r. i skupia ponad sto kluczowych przedsiębiorstw z krajowego rynku finansowego, w tym banki, zarządzających wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, sprzedające produkty odwróconej hipoteki oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej. ZPF jest członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego oraz europejskiej organizacji samorządowej przemysłu finansowego EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations). ZPF reprezentuje interesy sektora finansowego wobec ustawodawców, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej poprzez przekazywanie rzetelnej wiedzy i opinii na temat zjawisk istotnych dla harmonijnego rozwoju biznesu.

 

Pretorius Sp. z o.o. otrzymał rekomendacje członkowskie organizacji pracodawców. Pretorius Sp. z o.o. pozytywnie przeszedł coroczny audyt etyczny prowadzony jest przez Komisję Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w wyniku którego otrzymał Certyfikat potwierdzający realizację zobowiązań wynikających z „Zasad dobrych praktyk” ZPF. Pretorius Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk uchwalonymi przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, norm etycznych, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym.

 

Poniżej zaprezentowane zostały aktualne certyfikaty i rekomendacje członkowskie organizacji pracodawców:

Związku Przedsiębiorstw Finansowych
w Polsce

 


  kliknij, aby zobaczyć

 
Konfederacji LEWIATAN przez
Świętokrzyski Związek Pracodawców
Prywatnych Lewiatan
 
Pretorius Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk uchwalonymi przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
Każdy kto uzna, że doszło do naruszenia „Zasad Dobrych Praktyk” przez Pretorius Sp. z o.o. - pracownika, współpracownika lub przedstawiciela może złożyć wniosek  o wszczęcie postępowania przez Komisję Etyki Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Wniosek można złożyć bezpośrednio do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF. Opis trybu i zasad składania takiego wniosku znajduje się pod linkiem.

 

Wniosek może być złożony:

 • listownie na adres biura ZPF: ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
 • faxem na numer: (58) 302-92-64
 • e-mailowo na adres: etyka@zpf.pl

 

Wnioski i reklamacje

Każdy kto ma zastrzeżenia dotyczące kontaktów ze strony Pretorius Sp. z o.o. lub chce zwrócić się do Wierzyciela z wnioskiem lub reklamacją dotyczącą obsługiwanej przez Pretorius Sp. z o.o. wierzytelności lub sprawy może skontaktować się z Pretorius Sp. z o.o. lub za jej pośrednictwem z Wierzycielem korzystając z danych wskazanych poniżej.


Wniosek lub reklamacja powinna zawierać:

 • dane personalne / identyfikacyjne (numer PESEL) osoby składającej wniosek lub reklamację,
 • dane tele-adresowe (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer; telefon kontaktowy), 
 • dane dotyczące sprawy, której wniosek lub reklamacja dotyczą,
 • opis wniosku lub reklamacji.


Złozone wnioski lub reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia wniosku lub reklamacji osoba je składająca zostanie powiadomiona pisemnie, a odpowiedź zostanie udzielona odpowiednio do sposobu złożenia wniosku lub reklamacji, tj. listownie (dla wniosków złożonych listownie, osobiście, faksem i telefonicznie), e-mailowo; chyba że we wniosku lub reklamacji wyraźnie wskazana zostanie preferowana forma udzielenia odpowiedzi. W przypadkach skomplikowanych uniemożliwiających rozpatrzenie wniosku lub reklamacji w terminie 30 dni, termin odpowiedzi na wniosek lub reklamację może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych od ich otrzymania, o czym składający zostanie poinformowany pisemnie.
 

Wniosek lub reklamacja może być złożona:

 • listownie na adres biura Pretorius Sp. z o.o. ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce
 • osobiście w siedzibie Pretorius Sp. z o.o. (adres jak wyżej)
 • faksem na numer: (41) 345 0495
 • e-mailowo na adres: reklamacje@pretorius.pl
 • telefonicznie na numer (41) 367 8787 (opłata zgodna z taryfą operatora)

 

 

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich finansów

Pretorius - Kalkulator

Sprawdź czy nie tracisz każdego dnia

Należymy do organizacji:Etyka w windykacji

  kliknij, aby zobaczyć

Strona główna | Bezpieczne finanse | Licytacje | O firmie | Kariera | Kontakt